CARITAS UBOGIM

Caritas jest dziełem charytatywnym Kościoła Katolickiego i opiera swoją tożsamość na przykazaniu Miłości Boga i bliźniego. Caritas należy do struktury Kościoła Katolickiego, reprezentuje całą wspólnotę wiernych i ma zasięg ogólnoświatowy. Caritas każdego dnia pełni konkretną posługę miłości skierowaną do ludzi potrzebujących, niosąc im pomoc oraz przesłanie współczucia i solidarności.

Caritas Polska

polsCaritas Polska, jako instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski, została należy do Caritas Europa z siedzibą w Brukseli i Caritas Internationalis z siedzibą w Watykanie. Na terenie naszego kraju współdziała z Caritas diecezjalnymi. Wspiera je w wykonywaniu zadań związanych z bezpośrednią pomocą potrzebującym i pełni rolę koordynującą, z zachowaniem zasady pomocniczości.

Caritas Polska inicjuje i prowadzi kampanii społeczne, działania formacyjne, kieruje ogólnokrajowymi akcjami oraz realizuje pomoc zagraniczną, obejmując nią zwłaszcza ofiary katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

Caritas w Polsce

Caritas w Polsce to struktura, w której 44 Caritas diecezjalne, powołane przez biskupa diecezjalnego jako autonomiczne struktury charytatywne, pomagają we wszelkich obszarach ludzkiej biedy. Każda Caritas diecezjalna działa na terenie swojej diecezji dysponując zarówno siecią wyspecjalizowanych placówek jak i rzeszą wolontariuszy.

Caritas diecezjalne koncentrują swoją działalność wokół następujących priorytetów: wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży, ochrona życia, pomoc ubogim, bezdomnym, chorym, starszym i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych.

Caritas wspomaga ludzi przez ludzi, przede wszystkim przez wolontariuszy, którzy stanowią jej potencjał i siłę. W Polsce wolontariusze Caritas zrzeszeni są głównie w Parafialnych Zespołach Caritas oraz w Szkolnych Kołach Caritas. To dzięki ich zaangażowaniu działalność charytatywna jest żywa i owocna.

wolo

Caritas ubogim

Caritas diecezjalne prowadzą w Polsce ponad 900 placówek udzielając każdego dnia wyspecjalizowanej pomocy tysiącom ubogim. Są wśród nich placówki pomocy socjalnej, medycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej.

Kromka Chleba

Caritas Polska pragnąc przyjść z pomocą osobom niedożywionym i głodnym, od lat prowadzi kampanię społeczną Kromka Chleba Caritas. Ma ona na celu nie tylko gromadzenie środków pozwalających na zakup żywności dla biednych, ale przede wszystkim uwrażliwienie całej naszej społeczności na problemy bezrobotnych, bezdomnych, ubogich, by ubóstwo nie było powodem wykluczenia społecznego, poniżenia i odrzucenia.
Celem kampanii jest pozyskanie funduszy na działania pomocowe skierowane do najuboższych. Kampania posiada wymiar edukacyjny i ma zachęcać do podejmowania konkretnych działań na rzecz ludzi zagrożonych wykluczeniem. Pieniądze pozyskane w ramach kampanii przez parafie oraz diecezje przeznaczane są na dożywianie dzieci, dofinansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych, pomoc doraźną osobom bezdomnym, zapewnienie im wyżywienia i lekarstw, pomoc indywidualną dla osób biednych, emigrantów, wsparcie kobiet i dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie. Caritas Polska zebrane w tym roku środki finansowe przekaże na realizację projektu „Spiżarnia Caritas”.

 placow

Projekt „Spiżarnia Caritas”

spiazPilotażowy projekt „Spiżarnia Caritas” zakłada wypracowanie i przetestowanie modelu nieodpłatnego przekazywania ubogim za pośrednictwem Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej pełnowartościowych i zdatnych do spożycia produktów spożywczych wycofanych z obrotu ze względu na zbliżający się termin przydatności lub z innych powodów (np. ze względu na uszkodzone opakowanie) osobom ubogim oraz cierpiącym głód.

Wypracowany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej model pozyskiwania i przekazywania produktów żywnościowych osobom potrzebującym w przyszłości ma być przykładem i propozycją działalności dla innych Caritas Diecezjalnych, będąc propozycją długofalowych działań charytatywnym, polegającą na zapewnieniu regularnego dostępu do artykułów żywnościowych osobom o niskim statusie materialnym.

Pomoc żywnościowa

flagaueProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Caritas Polska po raz drugi włączy się w jego realizację na terenie Polski, tym razem w Podprogram 2016.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić im integrację ze społeczeństwem. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji stanowiąc systematyczne wsparcie.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową ?

Osoby do uzyskania pomocy z Podprogramu 2016, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub listy osób zakwalifikowanych do pomocy, za wyjątkiem osób bezdomnych, które mogą być zakwalifikowane przez organizacje wydające żywość. Caritas Polska wraz Caritas diecezjalnymi biorącymi udział Programie planuje objąć pomocą 232 000 osób.

Pomoc w ramach Programu

Bezpłatna pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych stanowiących  uzupełnienie potrzeb żywieniowych osób objętych pomocą. Dystrybucja  żywności zaplanowana jest na okres  od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności.

Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Żywność dystrybuowana będzie na terenie Caritas Archidiecezji: Gnieźnieńskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Przemyskiej, Szczecińsko-Kamieńskiej, Warmińskiej i Caritas Diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Bydgoskiej, Drohiczyńskiej, Ełckiej, Kaliskiej, Kieleckiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Legnickiej, Łomżyńskiej, Łowickiej, Pelplińskiej, Sandomierską, Sosnowieckiej, Świdwińskiej, Toruńskiej, Warszawsko-Praskiej, Włocławskiej, Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Działania towarzyszące

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.